PRIVACYVERKLARING NEARSHORING PARTNERS B.V.

 

In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe Nearshoring Partners (hierna: ‘Nearshoring’) en aan haar geaffilieerde ondernemingen omgaan met de verwerking van persoonsgegevens van haar zakelijke relaties.

 

U kunt de privacyverklaring lezen, printen of downloaden.

Toepassingsbereik. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle zakelijke relaties van wie Nearshoring persoonsgegevens verwerkt. De privacyverklaring strekt zich uit tot: (1) klanten en potentiële klanten die met Nearshoring contact hebben gelegd, of met wie Nearshoring contact heeft gelegd, dan wel wil leggen; (2) ontvangers van uitnodigingen, zoals voor evenementen of studiemiddagen bij Nearshoring; (3) ontvangers van commerciële e-mails van Nearshoring; (4) toeleveranciers van of dienstverleners aan Nearshoring; en verder alle personen die contact opnemen met Nearshoring of van wie Nearshoring persoonsgegevens verwerkt.

Verwerking en opslag van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waaronder mede begrepen: NAW, telefoonnummer, e-mailadres, persoonlijke website, tijdens een seminar verstrekte contactgegevens, IP-adres (wanneer de relatie de website van Nearshoring bezoekt), of gegevens die Nearshoring heeft gevonden via sociale media, zoals Linkedin. Nearshoring slaat de persoonsgegevens niet langer op dan nodig voor de hierna onder 3) vermelde doeleinden. Het criterium is opslag om te voldoen aan: (1) een wettelijke plicht en (2) het op verzoek van de relatie blijven onderhouden van contact, bijvoorbeeld in verband met het afronden of de transitie van de dienstverlening door Nearshoring.

Doeleinden waarvoor Nearshoring persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. (1) Nearshoring verwerkt de persoonsgegevens van haar relaties voor zover nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht en het kunnen verrichten van juridische dienstverlening; (2) Nearshoring verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van facturatie voor de door haar verleende juridische diensten of betaling van aan haar verstrekte zaken of diensten; (3) Nearshoring gebruikt persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en opdrachtnemers voor het leggen en onderhouden van contact; (4) Ingevolge een wettelijke verplichting verwerkt Nearshoring in een aantal gevallen van haar relaties identiteitsgegevens en maakt zij een kopie van het identiteitsbewijs.

Rechtsgrond voor verwerking. Nearshoring verwerkt de in paragraaf 3 vermelde persoonsgegevens op basis van: (1) toestemming van haar relatie (deze kan de relatie ook intrekken); (2) een overeenkomst of in de aanloop naar een overeenkomst; (3) een wettelijke verplichting; en (4) een gerechtvaardigd belang zoals geformuleerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkers. Nearshoring schakelt bij het verwerken van sommige persoonsgegevens dienstverleners in. Deze dienstverleners verwerken uitsluitend in opdracht van Nearshoring persoonsgegevens. Nearshoring sluit met deze dienstverleners een verwerkersovereenkomst, die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt.

Delen persoonsgegevens met derden. In de volgende gevallen deelt Nearshoring persoonsgegevens van relaties met derden: (1) wanneer een rechtelijke uitspraak haar verplicht tot het verstrekken van die persoonsgegevens aan derden, of (2) wanneer Nearshoring met een andere organisatie een gezamenlijke activiteit, zoals een event of seminar organiseert.

Vragen of klachten? Vragen of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Nearshoring kunnen worden gesteld respectievelijk gemeld bij de hierna vermelde contactpersoon. Relaties van Nearshoring hebben het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunnen zij bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens door Nearshoring of vragen dit gebruik te beperken. Indien een klacht niet tot een bevredigende oplossing leidt, wijst Nearshoring haar erop dat u zich kunt wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen. In voorkomend geval zal Nearshoring de privacyverklaring aanpassen aan wijzigingen in de regelgeving. Het is raadzaam dat u als relatie van Nearshoring met enige regelmaat de privacyverklaring op onze website checkt, om geïnformeerd te blijven over eventuele wijzigingen.

 

CONTACTPERSOON

Nearshoring is verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens. Ons adres is Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam, tel. 010-2680657; e-mail: sales@nearshoring.nl.